Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.

 

 

Programme Leaders

 
Водещи на програмата                                                                            Времетраене
Проф. Д-р Стефан Хлавачек                                                                     2015 (3 нощи)
Маг. Хелмут Пренер
Маг. Ирене Кнава
Маг. Норберт Улбинг
 
 
Целева група
 
Лидери, ръководители, мениджъри на всички нива на управление и отговорност; тези, които искат да създадат свой собствен бизнес; тези, които искат да разширят своите познания за управление и да повишат своето самочувствие.
 
Обучители: Подготовката се води от високо квалифицирани австрийски преподаватели, активно практикуващи консултанти. Това дава възможност за разглеждане на казуси от ежедневната бизнес практика и дискусии върху най-често срещани проблеми в управлението на фирмата.
Предмет
 
Програмата е конструирана така, че да даде систематично подредени знания и опит при управление:
 Дава възможност за разширение на възможностите за ефективното управление
 Начините и методите на изграждане при управление
 Прилагане на ефективни приложими техники на управление и взимане на решения
 Умение да носим частична и пълна отговорност
 
Форми и методи на работа
 
 Самостоятелна и групова работа
 Форми с практическа насоченост
 Разработка на практически казуси от участниците
 Ролеви игри и интерактивни методи
 Упражнения за прилагане добрите практики
 Теоретична подкрепа от лектора
 Работни материали за допълнително задълбочаване на знанията и уменията
 
Съдържание На деловата част на програмата
 
 
Основа за успеха на фирмата е разработването на успешна стратегия и нейното прилагане. Този семинар Ви запознава с методите на стратегическото управление на фирмата, свързано с визията за бъдещото й развитие. Ще се разгледат проблемите, които биха могли да възникнат при прилагането на стратегията и начините за тяхното преодоляване. Участниците ще се запознаят с редица аналитични инструменти (SWOT-анализ, стратегически баланс, анализ на жизнеспособността на фирмата, анализи при реорганизацията на фирмата и много други), които ще могат да прилагат при планирането и управлението на фирмата.
 
СЪДЪРЖАНИЕ
 Стратегия – защо?
 Стратегическо планиране / управление на фирмата
 Стратегически анализ
 Вътрешен анализ
 Визия
 Идеал
 Основни ориентации
 Стратегически стопански единици (СЕЕ)
 Анализ на предимствата и недостатъците
 Основни стратегически поведения
 Външен анализ
 Портфолио
 Заинтересовани страни
 Основни стратегии
 Система за навременно предупреждение
 Каузална верига
 Анализ на сценария
 Слаби сигнали
 Опасности при разработката на стратегията
 Оценка на стратегията
  SWOT-анализ (Strength, Weakness, Opportunities, Threats)
 Контрол
 
 
 
 
Вашата полза
Представят се модерни инструменти за намаляване на разходите във фирмите.
В работа по групи участниците могат да приложат това, което са чули, на практика.
 
СЪДЪРЖАНИЕ
Мениджмънт на работния процес като инструмент за намаляване на разходите
 Структуриране на процеса
 Повишаване на производителността в работните процеси
 Методи за намаляване разходите на процеса
 Последователност при въвеждането мениджмънта на работните процеси з намаляване на разходите
 
Използване изчисляването разходите на процеса.
 Какво е изчисляване разходите на процеса ?
 Разликата между класическото изчисляване на разходите и изчисляване разходите на процеса
 Конкретни примери за изчисляване разходите на процеса
 Как протича проектът за въвеждане изчисляването разходите на процеса
 
Бюджетирането като източник за разхищение на разходи
 Въвеждане на Beyond Budgeting
Стратегии за внедряване и примери
Zero Based Budgeting – редуциране на бюджетите с до 20%
 Benchmarking като основа за намиране на потенциали за намаляване на разходите
МЕТОДИ НА РАБОТА
Теоретична част, конкретни казуси, които се разработват по групи.


 

  

Сертификат за качество